Trang chủ / Giới thiệu / Các khoa phòng / Khối cận lâm sàng / Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh / Phòng Hành Chính - Tổ Chức

Phòng Hành chính - Tổ chức

Ngày đăng: 2017-07-11

Phòng Hành chính - Tổ chức là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc và tổ chức thực hiện các hoạt động trong công tác Tổ chức cán bộ và Hành chính quản trị của Bệnh viện.


I. Giới thiệu:

-/ Trưởng phòng : Cử nhân luật kinh tế - Hà Văn Hải

-/ Phó trưởng phòng : Cử nhân kinh tế - Phạm Thị Hoà

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng Hành chính - Tổ chức là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc và tổ chức thực hiện các hoạt động trong công tác Tổ chức cán bộ và Hành chính quản trị của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức:

- Tổ chức thiết kế bộ máy và quy chế:

- Dự kiến xây dựng đề án quy hoạch về tổ chức các khoa phòng cấu thành của Bệnh viện.

- Tham mưu, đề xuất thiết kế bộ máy của Bệnh viện (thành lập, giải thể, sát nhập… ).

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức của Bệnh viện (khoa, phòng...).

- Xây dựng và thực hiện biên chế cho từng loại hình tổ chức phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đảm bảo yêu cầu năng suất,chất lượng hiệu quả.

- Tham mưu, đề xuất và thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện

- Đề xuất, thành lập các hội đồng tư vấn giúp việc cho Giám đốc.

2.2. Cán bộ:

- Xây dựng qui hoạch cán bộ viên chức, đặc biệt là qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Bệnh viện, khoa, phòng...) theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý viên chức theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện tuyển dụng, thôi việc,bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, đánh giá, nhận xét viên chức theo qui định.

- Tham mưu trong công tác khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền.

- Thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ cá nhân và tổ chức quản lý hồ sơ viên chức.

- Thống kê và báo cáo đội ngũ cán bộ, viên chức cho cơ quan quản lý viên chức cấp trên theo qui định.

- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trong Bệnh viện trên cơ sở qui hoạch cán bộ viên chức.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ cơ quan, công tác bảo hộ lao động.

2.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương:

- Nghiên cứu, tham gia và đề xuất phương pháp quản lý lao động. Phối hợp với các khoa phòng theo dõi, tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phúc lợi tập thể, hưu trí, thôi việc v.v...

3. Hành chính quản trị:

Thực hiện công tác hành chính quản trị của Bệnh viện

- Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các loại văn bản thư tín, điện báo, fax... đi, đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các qui định của Nhà nước và Bệnh viện về trang trí trong các ngày lễ, hội, kỷ niệm.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội thảo toàn Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác vệ sinh nơi làm việc của lãnh đạo Bệnh viện và khoa phòng và vệ sinh ngoại cảnh.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt của Bệnh viện.

- Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan nghiên cứu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra quy chế an toàn bảo hộ lao động,phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức thực hiện chính sách nghĩa vụ quân sự, quân dự bị, lực lượng tự vệ cơ quan.

- Tổng hợp ngày công lao động của cán bộ viên chức. Xét cấp giấy nghỉ phép năm, đi công tác cho cán bộ viên chức.

- Tham mưu trong công tác khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền.

- Tham gia quản lý, giám sát khoa dinh dưỡng Bệnh viện.

- Quản lý sửa chữa điện, nước của cơ quan và xử lý nước thải

- Lập kế hoạch dự trù mua sắm văn phòng phẩm và tài sản, y dụng cụ của Bệnh viện trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. In ấn biểu mẫu sổ sách của các khoa phòng

- Kiểm kê tài sản theo định kỳ và trình Giám đốc xin huỷ và thanh lý tài sản đã hết khấu hao.

- Giúp việc cho Giám đốc về công tác xây dựng và sửa chữa nhà cửa của Bệnh viện.

III. Thành tích của phòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng đã đạt được một số thành tích nhất định về công tác chuyên môn; Giấy khen của Sở Y tế Quảng Ninh năm 2007, 2009, 2011, 2012.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn phòng cũng tích cực tham gia công tác phong trào. Trong hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2012 tại Bệnh viện phòng đạt giải nhất tiết mục múa.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý